Rodzaje Kursów

INTERPRETIS oferuje nieszablonowe, stworzone specjalnie dla Państwa kursy językowe. Przebieg Kursów
  • Badanie kompetencji językowych pracowników

    Badanie kompetencji językowych pracowników polega na przeprowadzeniu testu wstępnego, tzw. placement test, dzięki któremu możliwe jest właściwe dobranie słuchaczy do poszczególnych grup. Na podstawie przeprowadzonych testów wytyczana jest ścieżka rozwoju językowego pracowników (krótko- lub długoterminowa). Biegłość językowa pracowników oceniana jest zgodnie ze Skalą Rady Europy (Common European Framework).

  • Testy monitorujące

    Testy monitorujące umożliwiają zbadanie postępów językowych poszczególnych pracowników. Uzyskane dane udostępniamy pracodawcy w formie pisemnych raportów. Dzięki raportom pracodawca otrzymuje informację, w których podwładnych warto dalej inwestować. Uzyskujemy w ten sposób doskonałe narzędzie pomagające decydować o dalszym rozdysponowaniu środków przeznaczonych na szkolenia językowe.

  • Audyt postępów językowych pracownika

    Następuje po zakończeniu szkolenia i odbywa się w formie testu dostosowanego do programu kursu.